Lokala Regler

 

LOKALA REGLER OCH BESTÄMMELSER PÅ

 

SVEGS   GOLFKLUBB 2016

 

  1.  LOKALA REGLER

 

1.1   Stenar i bunker

       Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 gäller.

 

1.2   Markeringar

       Följande markeringar gäller på banan:

 

Markering Innebörd Regelhänvisning
Vit out of bounds 27
Gul vattenhinder 26
Röd sidovattenhinder 26
Blå mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA: spel förbjudet Bilaga 1 Del B-2a
Vilken som helst av färgerna ovan med grön topp Miljökänsligt område. Spel förbjudet Bilaga 1 Del B-2b
Orange Oflyttbart hindrande föremål 24

 

1.3   150-metersmarkeringar och nybörjartee

Gul-svarta stolpar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt och grön-vita stolpar som markerar nybörjartee, är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 gäller.

 

1.4   Skador i bunker

Skador i bunker, orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, betraktas som mark under arbete. Regel 25-1.

 

1.5   Jordfasta stenar och berg i dagen.

Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet, betraktas som mark under arbete.  

Regel 25-1.

 

1.6   Vägar

Väg som korsar den finklippta delen av spelfältet på hål nr 1 och 10 betraktas som oflyttbart hindrande föremål. Regel 24-2 gäller. Väg som korsar 7 och 16 är markerad som mark under arbete. Regel 25-1 gäller. Övriga vägar betraktas som organisk del av banan.

 

1.7  Myrstackar.

Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren skall ta lättnad, utan plikt,

enligt Regel 25-1.       

 

1.8     Boll som träffar ledning eller ledningsstolpe

         Om en boll träffar en ledningstråd eller ledningsstolpe skall spelaren, annullera slaget och utan plikt, spela       
         en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades enligt Regel 20-5. 

         Plikt för brott mot regeln: Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två slags plikt.

 

1.9    Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning) .

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en apparat som även mäter andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation.


Anm 1 Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).

Anm 2 Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefoner eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning under förutsättning att funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur och/eller ger klubbrekommendationer, är avstängda. Övriga funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas om de inte används.

 

1.10  Sprinklerlock

  Sprinklerlock på spelfältet skall betraktas som oflyttbart hindrande föremål. Regel 24.2 gäller.

 

 

  • TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

 

 

2.1   Markeringar och reparationer på banan – utöver vad som gäller enligt de generella lokala reglerna

Sand- och gruslagningar på spelfältet samt vitmarkerade områden, är mark under arbete. Regel 25-1 varifrån spel är förbjudet. Regel 25-1.

 

Plikt för brott mot Tillfällig Lokal Regel: Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två slags plikt.

 

  1.    GENERELLA TÄVLINGSREGLER

 

3.1   Långsamt spel

       Enligt Regel 6-7: ”Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den:

       Ligger över det officiella tidsschemat och; när det gäller andra eller efterföljande bollar ligger mer än

       startintervallet efter framförvarande boll.

       Om någon spelare, från den tidpunkt då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett

       spelordning och varifrån slaget slås, anses denne ha brutit mot tävlingsregeln”.

       Det officiella tidsschemat fastställs av tävlingsledningen.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGELN

Om en spelare överskrider tidsgränsen – ett slags plikt.

Om spelaren därefter överskrider tidsgränsen – två slags plikt.

Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen ytterligare en gång –Diskvalifikation

 

3.2   Persontransporthjälpmedel

Spelare skall gå hela tiden under ronden. Undantaget spelare som av medicinska skäl måste ha     hjälpmedel. Tävlingsledningen skall i sådant fall meddelas och godkänna detta innan start.

PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGELN

– Matchspel — efter avslutande av det hål under vilket överträdelsen

upptäcktes, skall ställningen i match justeras genom avdrag av ett hål för

varje hål under vilken överträdelse förekommit -dock högst två hål per rond.

– Slagspel — två pliktslag för varje hål under vilket överträdelse skett – dock

högst fyra slag per rond. Om överträdelsen skett mellan två hål läggs plikten

på nästa hål.

Spelaren skall omedelbart efter det att överträdelsen upptäckts, försäkra sig om att inte använda persontransportmedel under resterande del av ronden. Annars är spelaren diskvalificerad. För framförande av persontransportmedel gäller länsstyrelsens bestämmelser.

 

  1.    LOKALA BESTÄMMELSER

 

4.1   Mobiltelefon/personsökare

Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning (personsökare el. dylikt) som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas för uppringning i följande fall:

  1. a) Nödsituationer. För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande.
  2. b) Kontakt med tävlingsledningen. Exempel: ospelbar bana p.g.a. regn, behov av domare m.m.

Spelare har inte rätt att ta råd eller hjälp via mobiltelefon! (Regel 8-1, 14-3)

Om utrustningen avger ljudsignal eller om spelaren använder den för kommunikation av ngt slag, annat än i ovan beskrivna situation gäller följande:

Första överträdelsen: varning

Andra överträdelsen: anmälan till tävlingsledningen som behandlar överträdelsen som etikettsbrott.

Mobiltelefon får användas i anslutning till klubbhuset under förutsättning att det inte stör andra spelare på banan.

 

4.2   Säkerhet

       På hål 1 och 10 används signalknapp, placerad mitt på banan efter inspel mot green. Det är förbjudet att slå ut

       innan spelaren förvissat sig om att framförvarande boll är på behörigt avstånd och/eller att signal har hörts.

      Fastställ på första tee vem som har lägst hcp i bollen och därmed ansvarar för säkerhet, golfvett och speltempo.

 

4.3   Tobaksrökning

       För allas trevnad och p.g.a. brandfaran, är det förbjudet att röka i samtliga byggnader inom golfanläggningen.

       Undvik även rökning på banan! Om Du måste röka, medför egen ”askburk” och tänk på brandfaran, som

       vanligen är mycket stor. Snusare skall lägga ”snusbussar” och portionspåsar i papperskorgarna, ej på banan!

 

4.4   ”Tjuvspel”

       bestraffas med dubbel greenfee och rapporteras alltid till respektive klubbstyrelse.

 

      Anmärkning: Dessa bestämmelser gäller även under sällskapsspel.

 

  1.     SGF:s POLICY

 

5.1   Säker golf.

Under tävling och utövande av golfspel gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande     ”Säker Golf”. Se separat dokument ”Säkerhetsföreskrifter”.

      Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

 

5.2   Uteblivande från tävling.

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling blir avstängd från deltagande i    tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling anmäls händelsen till vederbörandes hemmaklubb.

       Anmälningsavgiften skall betalas. Avgiften skall vara erlagd senast före start i nästa tävling.

 

5.3   Doping.

Idrottsutövare, som gör sig skyldig till doping liksom den som hjälper henne/honom, kan bestraffas med upp till   två års avstängning från all idrottslig verksamhet i enlighet med RF:s bestämmelser. Idrottsutövaren är skyldig att själv ta reda på om ett preparat hon/han använder är dopingklassat.

 

  1.     LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

 

6.1    Kopplad hund och barnvagn får, på egen risk, medtagas.

6.2    Gästspelare skall på golfbagen synligt medföra greenfeetag.

6.3    Medlemskort och greenlagare skall kunna uppvisas på begäran.

6.4    Spelare med lägsta handicap i bollen har golfvettansvaret.

6.5    Bunkerkrattor skall placeras helt och hållet i bunkern.

6.6    På högfrekvent tid har tre och fyrbollar företräde framför tvåbollar.

6.7    Banpersonal och björnar har alltid företräde.

6.8    Spikskor med stålspik eller liknande är förbjudna att användas på golfbanan och i restaurang.

      

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift kan föranleda tillrättavisning och annan disciplinär åtgärd.

Ovanstående lokala regler och bestämmelser har granskats och godkänts av JHGDF:s regelkommitté 2016-03-27